Over ons

Onze speeltuin, de Speeltuinvereniging Hillesluis, bestaat sinds 23 juli 1938 en is in 2022 opnieuw ingericht met als thema groen.
De grond en speeltoestellen zijn eigendom van de Gemeente Rotterdam.
Het gebouw is eigendom van de vereniging en gebouwd door vrijwilligers.
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40342948 


Het doel van de vereniging is de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hen nuttige en aangename bezigheden te verschaffen alsmede een bindende factor te zijn voor de inwoners van Hillesluis en omstreken.
Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:
a. het in standhouden van een speeltuin;
b. het in standhouden van een buurt- en speeltuingebouw;
c. het verschaffen van nuttige en aangename bezigheden aan kinderen en volwassenen die de speeltuin en het buurt- en speeltuingebouw bezoeken;
d. het, zo nodig in samenwerking met andere verenigingen, vieren van nationale feest- en andere hoogtijdagen met de inwoners van Hillesluis en omstreken;

Onze beheerder is in dienst van de Gemeente Rotterdam en aanwezig van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de overige openingstijden wordt het beheer gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.  

Wij kunnen de speeltuin in stand houden door een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Rotterdam.
Overige inkomsten genereren we door het benaderen van fondsen, Opzoomermee, bewonersinitiatieven, verkoop van consumpties en incidentele zaalverhuur. Alle activiteiten, buiten het toezicht houden op de speeltuin, en het onderhoud van het gebouw worden hieruit gefinancierd. 

Omdat wij vinden dat alle kinderen in staat moeten zijn te veilig te spelen heffen we geen entree. Alle kinderen kunnen ook meedoen aan de activiteiten, die we zoveel mogelijk gratis aanbieden.

Onze speeltuin is een rookvrije en alcoholvrije omgeving. 


Hoewel wij van mening zijn dat kinderen de mogelijkheid moet hebben om onbevangen te kunnen spelen, hebben we wel een aantal "speelregels". 
Ook voeren wij een actief anti-pest beleid voor zowel kinderen als volwassenen.

Wilt u nog meer over ons weten loop dan eens binnen. De koffie/thee staat klaar.


Ons beleidsplan

Speeltuinvereniging Hillesluis is een vereniging zonder winstoogmerk. Het doel van deze vereniging is om kinderen uit verschillende doelgroepen samen te laten spelen tegen sociaaleconomische omstandigheden.  
Dit houdt in dat we geen entree heffen en de horecaprijzen bewust onder het gemiddelde niveau worden gehouden, zodat het voor ieder kind in de mogelijk is om bij ons te kunnen komen buiten spelen en zich dan ook nog bijvoorbeeld een ijsje kan veroorloven.  
Speeltuinvereniging Hillesluis bestaat sinds 1938 en is opgebouwd door Rotterdammers met hart voor kinderen.  
Sinds die tijd zijn er uiteraard de nodige wijzigingen geweest in het bestuur en de vrijwilligers.  
In 2023 bestaat het bestuur uit 6 gemotiveerde onbetaalde vrijwilligers, mannen en vrouwen.  
Helaas bestaat het bestuur nu alleen uit autochtone Nederlanders en dat is geen afspiegeling van de wijk waar de speeltuin is gevestigd.  
Tot nu toe is het niet gelukt bestuursleden te werven uit andere culturen.  Naast het bestuur zijn er wisselend 8 andere onbetaalde vrijwilligers actief op de speeltuin. 

In de wijk Hillesluis op Rotterdam-Zuid vindt u Speeltuin Hillesluis. Het terrein is in 2022 opnieuw ingericht naar aanleiding van het Sportjaar Rotterdam. Alles op de speeltuin is toen ingericht met als thema groen, natuurlijk, klimaatvriendelijk en inclusief. Veel verschillende speeltoestellen bieden veel speelplezier en nodigen uit tot veel bewegen.  Ook zijn er in 2018 2 speeltoestellen geplaatst speciaal voor mindervaliden en in 2022 is er nog zo'n toestel bijgeplaatst. Er is tevens een invalidentoilet waarin ook een verschoonplek voor baby's
De speeltuin biedt volop ruimte om gezellig samen te zitten op de bankjes.  
Op het terras kan iets te drinken of (beperkt) te eten worden besteld, ook tegen zeer schappelijke prijzen. Er is een mogelijkheid om zelf eten en drinken mee te nemen, echter geen alcoholische dranken. Ook is de speeltuin een rookvrije ruimte.  
De speeltuin wordt op doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur beheerd door een medewerker van de Gemeente Rotterdam die bij ons is gedetacheerd en op de andere openingstijden door vrijwilligers. Zij beheren de speeltuin, verzorgen het groen, onderhouden de speeltoestellen en draaien de horecagelegenheid.  
De speeltuin is het hele jaar door 45 uur per week geopend met uitzondering van de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. 

Speeltuinvereniging Hillesluis heeft conform de statuten de volgende doelstelling:      
Het doel van de vereniging is de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hen nuttige en aangename bezigheden te verschaffen alsmede een bindende factor te zijn voor de inwoners van Hillesluis en omstreken. 
Dit alles tegen sociaaleconomisch beleid, want ieder kind heeft recht op buitenspelen in een mooie speeltuin.  
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het in standhouden van een speeltuin;
b. het in standhouden van een buurt- en speeltuingebouw;
c. het verschaffen van nuttige en aangename bezigheden aan kinderen en volwassenen die de speeltuin en het buurt- en speeltuingebouw bezoeken;
d. het, zo nodig in samenwerking met andere verenigingen, vieren van nationale feest- en andere hoogtijdagen met de inwoners van Hillesluis en omstreken;

Speeltuin Hillesluis is afhankelijk van een jaarlijkse subsidie gegeven door de gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar sponsoren en donateurs. Door bewonersinitiatieven, fondsen en verhuur van het clubgebouw proberen we wat extra inkomen te genereren om allerlei leuke dingen te kunnen organiseren. 

Bij speeltuin Hillesluis zijn diverse vrijwilligers actief.  
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor bepaalde werkzaamheden.  
Er zijn mogelijkheden in de horeca, bij de entree, in de groenvoorziening en voor technisch onderhoud en verven.   Speeltuin Hillesluis ziet het belang in van vrijwilligerswerk en eenieder ongeacht zijn/haar achtergrond is welkom om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Speeltuin Hillesluis vereist een VOG (verklaring omtrent gedrag) van haar vrijwilligers en tevens vragen wij om onze gedragscode m.b.t. omgang met kinderen te ondertekenen 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk via de speeltuin zelf, via facebook of via e-mail. 
De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de vrijwilligers coördinator en een afgevaardigde van het bestuur of de beheerder van de speeltuin,

Een vertrouwenspersoon is aanwezig en kan helpen bij het oplossen van problemen die ontstaan in, bij of rondom het speeltuinwerk. Hij is aanspreekpunt voor 
(speeltuin)bestuurders, vrijwilligers, jeugd, ouders/verzorgers en andere betrokkenen die te maken krijgen met onenigheid en daarbij onderling niet tot een oplossing komen.  
De vertrouwenspersoon zoekt samen met de melder naar een oplossing, blijft betrokken en geeft advies of ondersteuning. Daarbij kan het soms mogelijk zijn om tot een informele oplossing te komen, maar lang niet altijd. Kortom, de vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en begeleidt het proces van te nemen stappen. Gesprekken met derden, bemiddelen of betrekken van professionals kunnen bij de taak van de vertrouwenspersoon horen.  
Heeft u als bezoeker of vrijwilliger een probleem, klacht of geschil dan kunt u binnen onze vereniging terecht bij:  
Mevr. D. Weeda  E-mail: [email protected]